Statuten (samenvatting)


Grondslag

Artikel 2

SOZO is opgericht in gehoorzaamheid aan de wereldwijde opdracht van Jezus Christus om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren alles wat Hij ons heeft opgedragen (Mattheüs 28 verzen 19 en 20).

SOZO hanteert de Bijbel als het enige onfeilbare door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Daarom aanvaardt de gemeente de Bijbel als enig gezaghebbend fundament voor alle vormen van bestuur en besluitvorming. Indien niet expliciet in de Bijbel omschreven, is de interpretatie van het Woord van God afhankelijk van de inspiratie en de leiding door de Heilige Geest. Het pastorale team is daarbij verantwoordelijk voor de besluitvorming.


Doelstellingen

Artikel 3

1. SOZO zet zich als onderdeel van het wereldwijde lichaam van Jezus Christus op aarde in voor de verkondiging van Zijn evangelie aan de gehele mensheid, dat eenwording met God door vergeving van zonden omvat.

2. SOZO brengt de volle betekenis van het Griekse en nieuwtestamentische woord "sozo" in al haar facetten in praktijk: redding, genezing, bevrijding en heelwording van de mens. Dat alles in navolging en in naam van Jezus Christus.

3. SOZO stimuleert:

- bezoekers van de door SOZO belegde samenkomsten; en

- personen die deelnemen aan activiteiten van de gemeente;

om hun geestelijke gaven en talenten in te zetten voor Gods wereldwijde Koninkrijk.


Middelen

Artikel 4

SOZO wil haar doelstellingen bereiken door:

a. het houden van samenkomsten;

b. het dopen van nieuwe gelovigen;

c. het vieren van het Heilig Avondmaal;

d. het geven van Bijbelstudies en trainingen;

e. het verlenen van pastoraat;

f. het organiseren van evangelisatie- en zendingsactiviteiten of het

ondersteunen daarvan binnen of buiten de landsgrenzen;

g. het samenwerken met andere kerken en organisaties;

h. het starten van gemeenten en zendingsactiviteiten op andere locaties;

i. alle andere wettige middelen die aan de gemeente ten dienste staan.